วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

งานที่หก

ก้านดอกแช่ในสารละลายที่ประกอบไปด้วยน้ำตาลซูโครส 5 % และ 8 - HQC ความเข้มขข้น  200 ส่วนต่อล้าน พบว่าช่วยให้ดอกไม้บานมากกว่า 92 % และช่วยชะลอการร่วงของดอกไม้้ Son et al. (2003) ศึกษาอายุการปักแจกันของดอกกุหลาบพันธุ์ Red Sandra โดยการทำ plusing ด้วย AgNO3 ความเข้มข้น 1 มิลลิโมล และ STS ความเข้มข้น 1 มิลลิโมล นาน 3 ชั่วโมง พบว่าทำให้มีอายุการปักแจกันนาน 10.8 และ 11.1  วัน ตามลำดับ เช่นเดียวกับ Halevy and Kofranek (1977) รายงานว่า เงินมีผลต่อการยืดอายุดอกไม้ เพราะสามารถป้องกันหรือลดความเสียหายของดอกไม้ที่เกิดเอทธิลีนโดยยับยั้งการสังเคราะห์เอทธิลีน การหายใจ และยังสามารถยับยั้งการเจริญเติบโตตของจุนลินทรีย์ในสารละลายปักแจกันดอกไม้ ช่วยลดการอุดตันของท่อลำเลียง (Cameron et al 1985) 
       3.1.6 โคบอลท์ ( co + 2 ) โคบอลท์เป็นโลหะหนักซึ่งช่วยเพิ่มการดูดน้ำ ทำให้อายุการใช้งานดอกไม้นานขึ้น นิยมใช้สารประกอบโคบอลท์ในรูปของโคบอลท์อะซิเตท โคบอลท์ไนเตรท และโคบอลท์ซัลเฟท เป็นต้น Reddy ( 1986 ) รายงานว่าโคบบอลท์สามารถยับยั้งการอุดตันของท่อลำเลียง เพิ่มอัตราการเคลื่อนที่ของน้ำในก้านดอกไม้และเพิ่มน้ำหนักดอกสด ชะลอการเกิดการโค้งงอของคอดอก ยืดอายุการใช้งานและช่วยปรับสมดุลของน้ำภายในดอกกุหลาบ พิณรัตน์ ( 2528 ) ทำการทดลองใช้สารโคบอลท์คลอไรด์ที่ความเข้มข้น 200 มิลลิกรัมต่อลิตร ร่วมกับน้ำตาลซูโครส 5.0 % ในดอกกุหลาบพันธุ์  Christian Dior ช่วยลดการเน่าบริเวณลอยตัด และทำให้ดอกมีอายุการใช้งานนานกว่าดอกกุหลาบที่ไม่ได้ใช้สารเคมี
         3.1.7 สารชะลอการเจริญเติบโต ( plant growth retardants ) สารชะลอการเจริญเติบโตจัดเป็นสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชที่ไม่สามารถสร้างขึ้นเองได้ สารชนิดนี้เป็นสารอินทรีย์ที่สังเคราะห์ขึ้นเพื่อประโยชน์ทางการเกษตร คุณสมบัติหลักของสารกลุ่มนี้ คือ ชะลอตัวการแบ่งเซลล์ และการยืดตัวของเซลล์บริเวณใต้ปลายยอดกิ่ง ดังนั้นจึงใช้สารกลุ่มนี้มีประโยชน์อย่างมากมายทางการเกษตร เช่น เพิ่มผลผลิตผักหลายชนิด ช่วยการติดผล เพิ่มคุณภาพผล เร่งการออกรากของกิ่งปักชำ เบญจมาศและคาร์เนชั่นยืดอายุการเก็บรักษาผัก และดอกไม้หลายชนิด ซึ่งสารชะลอการเจริญเติบโตที่ใช้ในการเก็บรักษาผักและดอกไม้ ได้แก่   daminozide ชื่อการค้า Alar 85 B - Nine ชื่อเคมี  butanedioic  acid mono - ( 2,2 dimethylhydrazide ) Larsen and Scholes ( 1965 ) r[;jklki]t]kpmujxitdv[wxfh;p daminozide 500 มิลลิกรัมต่อลิตร น้ำตาลซูโครส 5 % และ HQS 400 มิลลิกรัมต่อลิตร สามารถยืดอายุการปักแจกันของคาร์เนชั่นพันธุ์ Red Gayety และพันธุ์ Peterson New PInk
               Larsen and Frolich ( 1969 ) ทำการศึกษาผลของ HQS กฟทรืนผรกำ และน้ำตาลซูโครสที่มีอัตราการหายใจ และอัตราการไหลผ่านของน้ำในดอกคาร์เนชั่นพันธุ์ Red Sim พบว่าดอกคาร์เนขั่นที่ตัดมานั้นเมื่อนำมาปักแจกันในน้ำธรรมดา อัตราการหายใจจะลดต่ำลงไป
เเรื่อยๆและค่อยเพิ่มขึ้นจนถึงที่สุดในวันที่ 6 และ 7

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น